Általános Szerződési Feltételek

1. Definíciók, bevezetés

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) Sándor Judit EV. (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által a https://www.enabalnakkalvagyok.hu (a továbbiakban: “Weboldal”) nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) nyújtásának és igénybevételének feltételeit tartalmazza. Felhasználónak minősül bármely személy, aki a Szolgáltatást igénybe veszi.

 

Az ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Szolgáltató: Sándor Judit EV.

Székhely: 1112 Budapest, Tóberek u. 5. 1/103.

EV nyilvántartási szám: 51547446

Adószám: 68299695-1-43

Elérhetőségek: +36302631645, judit@enabalnakkalvagyok.hu

A tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe:

Tárhely.eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. emelet 241.

support@tarhely.eu
 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. A Szolgáltató az ÁSZF esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről a Weboldalon tájékoztatást tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg hozzáférhetővé teszi a módosított ÁSZF-et.
A módosítást követően a Szolgáltatás használatával, illetve igénybevételével a Felhasználó elfogadja az ÁSZF módosítását. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére, illetve rendelés indítására.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, csak és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre magyar nyelven, ezenfelül nem minősül írásbeli szerződésnek és semmilyen magatartási kódexre nem utal. Jelen szabályzat 2020.11.10. napjától hatályos és a visszavonásig hatályban is marad.
 

2. Vásárlás menete
 

2.1 A termék kiválasztása

A Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni a weboldalon bemutatott termékek közül. A Felhasználó a kiválasztott termék mellett megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a termék mellett elhelyezett linken (rendelési űrlap) rendeli meg. A rendelési űrlapon megadja a kívánt termék(ek) nevét és mennyiségét, valamint a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatait.
 

2.2 A rendelés végelegesítése és fizetés

A kitöltött űrlap elküldése után a Felhasználó a rendelési űrlapján megadott email címre visszaigazolást kap rendeléséről. A visszaigazolás tartalmazza a rendelés részleteit (termék, darabszám, árak) és egy díjbekérőt a teljes összegről (termékek összesen és szállítási díj). Ha a Felhasználó megfelelőnek tartja a visszaigazolást és a díjbekérő tartalmát, a rendelését úgy véglegesíti, hogy a díjbekérőn található bankszámla számra átutalja a számlán szereplő összeget.  

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb bármi jellegű problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3 Árak

A megjelenített termékek a Weboldalon feltüntetett áron kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A szállítási költség a visszaigazoló emailben, valamint a ÁSZF-ben is megtalálható.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 

2.4 A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása munkanapokon 48 órán belül megtörténik. 

2.5 Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küld a Szolgáltató. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a díjak összegéről (díjbekérő) és a várható szállítási időpontról. Ez az értesítés nem minősül a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a Felhasználónak, hogy rendelési igényét regisztrálta és továbbította a Szolgáltató illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez az értesítés 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
 

2.6 Fizetési feltételek

A Weboldalon elérhető termékek kifizetésére kizárólag előre utalás útján van lehetőség. A teljes árat, amely a megrendelt termékek árát és a szállítási díjat is magába foglalja, a díjbekérő tartalmazza. A díjbekérőn szereplő összeget az OTP Bank által vezetett 11742355-21448227 számlaszámra kérjük utalni Sándor Judit EV. nevére. Közleményben kérjük, hogy tüntesse fel nevét és a díjbekérő számát az azonosítás érdekében.

2.7 Szállítás

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. 

Szállítási mód: FoxPost Zrt.-n keresztül, csomag automatába vagy futár szolgálattal

Kiszállítási idő: 2-7 munkanapon belül.

Szállítási díjak:

Csomag automatába: 700 Ft/csomag
Házhoz szállítással: 1300 Ft/csomag

 

Kiszállítás kizárólag Magyarország területére lehetséges, külföldre nem szállítunk.

3. A Szolgáltatástól való elállás

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Felhasználó a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult ésszerű póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 

3.1 A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, sérülésmentesen, bontatlanul, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza a Szolgáltató.

3.2 Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa által megjelölt személy, a szállítótól a terméket átveszi, vagy azt a csomagpontról felveszi.”

A Felhasználó az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti elérhetőségekre.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is. Amennyiben a termék kiszállításra került és a Felhasználó mégsem szeretné megtartani a terméket úgy a terméket saját költségén kell visszajuttatni a Szolgáltató telephelyére:

Sándor Judit

1112 Budapest, Tóberek u. 5. 1/103.

Tel: +36302631645

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.
 

3.3 Jótállás, szavatosság

3.3.1 Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte a Felhasználó, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 

3.3.2 Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak bizonyítania kell.

A Szolgáltató / gyártó nem felel termékszavatosságért, amennyiben

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 

4. Felelősség

4.1. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek használatából származnak, azoknak a Vásárló részére történő átadása után.
 

4.2. Eladó nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.
 

5. Vegyes Rendelkezések

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

A Szolgáltató az általa végzett tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésekkel összefüggésben adatvédelmi eljárásrendet alakított ki, amelyre vonatkozó adatkezelési tájékoztató hatályos szövegét a Weboldalon közzétette/nyilvánosságra hozta, így az bárki számára teljes egészében hozzáférhető.

A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatát a hatályos jogszabályok alapján alakítja.

A Felhasználónak a Szolgáltató az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a fenti elérhetőségeken.

A Szolgáltató és Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos vitás ügyeit békés úton próbálja rendezni, ennek elintézéshez a Felhasználó jogosult békéltető testülethez fordulni. Amennyiben a vita békés úton való rendezésére nem kerül sor vagy a szolgáltatással összefüggő jogvita 180 (száznyolcvan) napon belül nem rendezhető, az esetleges jogvitájukra a Felek kikötik a Budaörsi Járásbíróság illetékességét.


A honlapon található tartalom részben vagy egészben másolható és felhasználható 50.000 Ft/nap díj ellenében. Ez vonatkozik a honlapon található minden írott szövegre és képre, így ezek felhasználásával ezt elfogadja és a jogdíjat köteles megfizetni.

KÖVESS MINKET KÖZÖSSÉGI OLDALAINKON IS

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Kérdéseid vannak?

© 2019-2021 Én a bálnákkal vagyok

Minden jog fenntartva.

  • White Facebook Icon
Iratkozz fel értesítőnkre!

Írj nekünk a hello@enabalnakkalvagyok.hu email címre,
2 munkanapon belül minden kérdésedre válaszolunk.

Ha ennél gyorsabb válaszokat szeretnél, írj nekünk üzenetet Facebook oldalunkon! :)

Olaszországi partnerünk a Golfo Paradiso

Én a bálnákkal vagyok - hello@enabalnakkalvagyok.hu - Budapest, Hungary